Kommentar till MP:s och regeringens överenskommelse om att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” när det gäller barn

P3 Nyheter ställde några frågor angående gårdagens överenskommelse mellan MP och regeringen. Det går att lyssna på radioinslaget här men nedan har jag försökt svara på frågorna i text:

Vilket skydd har asylsökande barn i den nuvarande lagtexten?
När det gäller skydd från förföljelse, det man brukar kalla asyl, har barn och vuxna i stort sett samma skydd. Men det finns en bestämmelse i utlänningslagen som säger att när ett fall rör ett barn ska hänsyn alltid tas till barnets bästa.

Det som Miljöpartiet och regeringen har beslutat om nu rör en bestämmelse som handlar om möjligheten att ge någon ett uppehållstillstånd trots att den här personen kanske inte är hotad i hemlandet. Det kan till exempel handla om personer som på grund av sjukdom, anpassning till Sverige eller situationen i hemlandet bör få uppehållstillstånd här.

Vad är nuvarande praxis?
Redan idag så säger lagen att barn får beviljas uppehållstillstånd även om omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som krävs för att en vuxen ska beviljas tillstånd. Men Migrationsöverdomstolen har sagt att omständigheterna ändå måste vara synnerligen ömmande – men av ”objektivt sett lägre grad”. Problemet är att det är väldigt svårt att bedöma när något är synnerligen ömmande men av ”objektivt sett lägre grad”. Det är därför viktigt att man nu förtydligar att det ska krävas mindre tunga skäl för att bevilja barn uppehållstillstånd.

Vad skulle det här förtydligandet kunna innebära? Vem skulle få stanna, som inte får stanna nu?
Det är såklart väldigt svårt att svara på, det återstår att se vad det kommer att få för effekt – alltså hur det kommer att tolkas och tillämpas i praktiken av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Det man kan säga är att även om ”synnerligen” och ”särskilt” inte låter så väldigt olika i vardagligt tal så är det en stor skillnad i juridisk mening. Ändringen betyder inte att alla barn kommer att få stanna i Sverige, man kommer fortfarande att göra en bedömning i varje fall.

Det är nämligen så att även om barnets bästa alltid ska beaktas så ska det också alltid vägas mot samhällets intresse av att ha en reglerad invandring. Det betyder att man väger vad som är bäst för barnet mot vad som krävs för att behålla systemet där vi bestämmer vem som får och vem som inte får bo här.

Jag ser det som att man genom ändringen förtydligar vikten av barnets bästa. Man kan se det som att man lägger någon sten till i vågskålen för barnets bästa vilket kanske gör att balansen i den här avvägningen skiftas något. På så sätt kan barnets bästa kanske ges lite större tyngd när det vägs mot den reglerade invandringen. Då skulle till exempel barn som är födda i Sverige eller lider av en allvarlig sjukdom få en större chans att få stanna i Sverige.

Exempel på ”särskilt” jämfört med ”synnerligen ömmande” skäl?
Det handlar om samma typ av skäl, men en skillnad i hur allvarliga de behöver vara. Som exempel kan man tänka sig sjukdom. För vuxna krävs idag antingen att personen riskerar att dö under hemresan alternativt att någon medicin överhuvudtaget inte finns i hemlandet. Det spelar ingen roll om man inte har råd med medicinen.

När det gäller barn behöver det inte vara ett lika allvarligt tillstånd för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Det kan också vara så att man kan göra en lite annan bedömning när det kommer till att bedöma hur stark anknytning ett barn har fått till Sverige under den tid barnet varit här. För vuxna är det väldigt svårt att få uppehållstillstånd av den anledningen, för barn blir det nu något enklare.

Hur tillämpas principen om barnets bästa i svensk migrationsrätt idag?
När man stiftade lagen sa man att det inte får bli så att man får uppehållstillstånd nästan automatiskt bara man är ett barn. Det blir därför alltid en fråga om att väga barnets bästa mot Sveriges intresse av att ha en reglerad invandring.

Hur den avvägningen ska göras är dock inte speciellt tydligt. Ett sånt här förtydligande som nu görs av vikten av barnets bästa kan dock göra det lite tydligare när avvägningen mellan barnets bästa och den reglerade invandringen görs.