Historien om när Sverige gick från TUT till PUT som huvudregel för skyddsbehövande – eller: konsten att nu gå bakåt i historien…

Tiden med tillfälliga uppehållstillstånd (TUT)
En gång i tiden (fram t o m 1984) hade Sverige ett system där den som togs emot i Sverige som arbetskraftsinvandrare, som anhörig till en här bosatt person, som flykting eller på grund av flyktingliknande eller andra humanitära skäl först fick ett uppehållstillstånd som gällde ett år. Utlänningen var därmed ”regelmässigt accepterad som invandrare”. Den som hade beviljats tillstånd att vistas i Sverige under ett år beviljades vid utgången av tillståndet permanent tillstånd (PUT) – under förutsättning att det ”på grund av vandelsskäl” inte fanns skäl att avslå personens ansökan.[1]

Det var dock så att endast en handfull personer vägrades förlängning av uppehållstillstånd av vandelsskäl. Pga. detta började en fråga diskuteras bland politiker. [2]

Frågan löd: ”[innebär] den nuvarande ordning­en med minst två tillståndsprövningar […] en rimlig användning av tillgängliga resurser hos SIV [Statens invandrarverk, den tidens version av Migrationsverket] och polismyndigheterna?”. [3]

Politikerna ansåg att det behövde finnas starka skäl för att behålla en ordning där upprepade prövningar av tillstånd skulle ske –  i alla fall i ärenden där det från början stod klart att ett förlängt tillstånd skulle beviljas efter utgången av det första tillfälliga tillståndet. [4]

Det främsta skäl som lyftes fram för att behålla ett sådant dubbelt prövningssystem var att det låg ett psykologiskt värde i att en sökande vars vandel var tveksam visste att en prövning återstod. Det var alltså fråga om en preventiv funktion. En slags ”signalpolitik”.[5]

Ett annat skäl var att alla personer inte avser att stanna kvar i landet en längre tid utan att vissa så snabbt som möjligt vill återvända hem. Slutsatsen var dock att dessa personer inte skulle lida någon rättsförlust i att tillerkännas rätt att stanna i landet under obegränsad tid. De skulle ju kunna återvända när de ville eftersom ett PUT inte innebär något tvång att stanna kvar i ett land – endast ett tillstånd.

Politikerna landade i att övervägande skäl talade för att PUT beviljas redan från början eftersom ”det medför fördelar både från principi­ell synpunkt och genom att resurser för handläggning kan sparas och användas för mera angelägna ändamål”. I förarbeten anfördes att besparingar skulle uppkomma både hos polismyndigheterna och SIV. Minskningen av antalet ärenden beräknades uppgå till 8.000 – 10.000 vilket beräknades medföra en besparing på sammanlagt ca 20 årsarbetskrafter hos SIV och polismyndigheterna.[6]

En nästan enhällig remissopinion stödde förslaget att PUT redan från början skulle beviljas. SIV framhöll att en sådan ordning var ”positiv för invandrarna, samtidigt som den medför besparingar”.[7]

Det är alltså bakgrunden till att vi gav upp systemet med TUT som utgångspunkt och övergick till ett system där vi som huvudregel beviljar PUT. Det finns fortfarande undantag: arbetstillstånd, studietillstånd och tillstånd för par som vill leva tillsammans men som lever i en ny, sk. ”oetablerad”, relation. I dessa fall beviljas till att börja med TUT. Återstår arbetet/relationen efter två år beviljas som huvudregel PUT.

Historien har som bekant en förmåga att upprepa sig själv.
Flera riksdagspartier har under en tid öppnat för att TUT ska bli norm. Idag beslutade Moderaternas stämma om att TUT ska vara huvudregel för flyktingar som kommer till Sverige.

Det hörs oroväckande signaler om att även regeringen förhandlar om just detta.

Anledningen till att det gamla systemet med TUT har väckts till liv är att antalet människor som söker skydd i Sverige (och i resten av världen) har ökat. I slutet av 2011 var 42,5 miljoner människor tvingade på flykt.[8] I slutet av 2012 hade antalet höjts till 45,2 miljoner.[9] Då den högsta siffran sedan år 1994, då folkmordet i Rwanda utspelade sig. När år 2013 tog slut befann sig 51,2 miljoner människor på flykt från sina hem.[10] I slutet av förra året konstaterade UNHCR att antalet människor som tvingats fly ökat ytterligare och nu uppgick till 59,5 miljoner.[11] På bara fyra år har antalet människor på flykt ökat med 17 miljoner personer.

Även om 2/3 av alla människor på flykt faktiskt aldrig lämnar sina hemländer utan befinner sig på flykt inom landets gränser och även om 86% av samtliga personer på flykt befinner sig i utvecklingsländer så går det inte att komma ifrån att när fler människor tvingas fly, så söker fler människor asyl.[12]

Tanken bakom att återinföra systemet med TUT som huvudregel
Tanken med att återinföra systemet med TUT som huvudregel är inte att förbättra situationen för de asylsökande som kommer till Sverige utan att skicka signaler till människor på flykt att de bör söka sig någon annanstans.

Här bör lyftas fram att anledningarna till att asylsökande söker sig till vissa länder är dåligt utforskat. Troligen samverkar ett flertal faktorer, så som synen på hur rättssäkert ett land är, var den som flyr har landsmän, vänner och familj samt hur möjligheterna till jobb, bostad och familjeåterförening ser ut. PUT kan dock fungera som en av flera samverkande faktorer som gör att människor väljer att söka sig hit. En konsekvens av TUT är nämligen att färre personer kommer att kunna komma till Sverige genom familjeåterförening, så för de som vill minska det totala antalet människor som invandrar till Sverige så är det såklart ett attraktivt förslag. För människor som tror på möjligheter till integration och på vikten av att människor som splittrats i spåren av konflikter och förföljelse får återförenas med sina nära och kära bör förslaget vara mindre attraktivt. Likaså för de som vill ge barn en trygg uppväxtmiljö och för de som vill ge människor möjlighet till rehabilitering.

De asylsökande som kommer till Sverige nu har inte kortvariga skyddsbehov
För närvarande kommer huvuddelen av de asylsökande i Sverige ifrån Syrien (35%), Afghanistan (14%), Eritrea (8%), Irak (8%) och Somalia (5%). Dessutom är 5,5% statslösa palestinier av vilka de flesta varit bosatta i Syrien och alltså flyr av liknande skäl som övriga syrier.[13] Den gemensamma nämnaren för samtliga dessa asylsökande är att konflikterna i deras hemländer är – och förväntas vara – långvariga.

Det syriska inbördeskriget har rasat i fyra år. Ingenting tyder på att det är på väg att lösas. Somalia har varit söndertrasat i mer än tjugo år, och även om afrikanska unionen nått vissa framgångar mot Al-Shabaab i södra delarna på sistone, finns inget hopp om att våldet ska upphöra inom kort. Irak är i mångt och mycket en konfliktzon med stora IS-kontrollerade områden, svagt myndighetsskydd samt bristande respekt för mänskliga rättigheter. Eritrea har sedan självständigheten varit osäkert. Landet styrs av en hårdför regim och räknas som ett av världens värsta länder jämte främst Nordkorea. Det allvarliga läget i Afghanistan har förvärrats ytterligare sedan talibanernas våroffensiv 2014. Det råder inre väpnad konflikt i stora områden, kvinnor och barn är särskilt utsatta. Minoriteter, som hazarerna, likaså. Läget har varit mycket allvarligt under mer än ett decennium.

Gemensamt för samtliga dessa länder är att de, även när konflikterna en dag tar slut, kommer att ta lång tid att bygga upp och stabilisera.

I de största flyktingländerna, varifrån den absoluta majoriteten (75,5%) av de asylsökande i Sverige kommer, pågår alltså konflikter som inte tagit slut på många år och som inte heller väntas ta slut på många år. Att som huvudregel bevilja TUT, normalt sett giltiga i tre år, till människor vars skyddsbehov vanligen kommer att bestå längre tid än så innebär att tillstånden kommer att behöva förlängas vart tredje år. Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson har gjort en jämförelse med somaliska asylsökande som i början av 2000-talet gavs tillfälliga uppehållstillstånd: ”När tillståndet gick ut ansökte de om permanent uppehållstillstånd. Då gick de in i prövningssystemet på nytt. Tillfälliga uppehållstillstånd renderar ofta i permanenta”.[14] Migrationsverket har varnat för att ett system med TUT som huvudregel skulle öka myndighetens arbetsbelastning.[15]

Antalet människor på flykt  minskar inte genom signalpolitik. Och eftersom många andra länder inom EU redan tillämpar system med TUT så är det inte säkert att det påverkar mängden asylsökande som ”söker sig” till just Sverige särskilt mycket. Det enda vi egentligen kan vara säkra på är att Migrationsverkets arbetsbelastning kommer att öka – precis det som var huvudanledningen till att Sverige övergav systemet med TUT för systemet med PUT alltså.

Hej dåtiden! 

Ps. Vill man verkligen göra något åt den ökande mängden asylansökningar bör man såklart ägna sina resurser åt att söka lösningar på de konflikter som pågår och satsa än mer på fredsskapande insatser.

Pps. Läs även nedanstående om hur ett system med TUT som huvudregel medför allvarliga konsekvenser för såväl integration, mänskliga rättigheter som barns uppväxter:

Amnesty: http://uttryck.amnesty.se/nej-till-tillfalliga-uppehallstillstand/
Röda korset: http://www.mynewsdesk.com/se/rodakorset/pressreleases/allvarliga-konsekvenser-om-tillfaelliga-uppehaallstillstaand-infoers-i-sverige-1235365
Socialdemokrater för tro och solidaritet: http://news.cision.com/se/socialdemokrater-for-tro-och-solidaritet/r/bjereld–lat-inte-sd-s-utspel-styra-debatten,c9849064
Elisabeth Dahlin (Rädda barnens generalsekreterare), Viktor Banke (migrationsrättsjurist), Martin Ratcovich (doktorand i folkrätt) och jag: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article21589737.ab

———————————–

[1] Prop. 1983/84:144 s. 82 f.

[2] Prop. 1983/84:144 s. 83 f.

[3] Prop. 1983/84:144 s. 83 f.

[4] Prop. 1983/84:144 s. 83 f.

[5] Prop. 1983/84:144 s. 83 f.

[6] Prop. 1983/84:144 s. 83 f.

[7] Prop. 1983/84:144 s. 85.

[8] http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=4fd6f87f9&query=global%20trends

[9] http://www.unhcr.org/51bacb0f9.html

[10] http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=5399a14f9&query=global%20trends

[11] http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=556725e69&query=global%20trends

[12] http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=556725e69&query=global%20trends

[13] http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1443685773037/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf, hämtad 17 oktober 2015.

[14] http://www.svd.se/kds-forslag-skulle-fordubbla-arbetet-for-oss.

[15] http://www.svd.se/kds-forslag-skulle-fordubbla-arbetet-for-oss.

1 tanke på “Historien om när Sverige gick från TUT till PUT som huvudregel för skyddsbehövande – eller: konsten att nu gå bakåt i historien…

  1. Pingback: Våga rata dålig signalpolitik, säg nej till TUT | för när jag vill ha något sagt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s